குறிச்சொற்கள் பாறை ஓவியங்கள்

குறிச்சொல்: பாறை ஓவியங்கள்

பாறை ஓவியங்கள்

தமிழகத்தின் பாறை ஓவியங்களை தேடித்தேடி பதிவுசெய்யும் ஆய்வாளரான காந்திராஜன் பற்றிய நல்ல கட்டுரை இது. அரங்கசாமி எனக்கனுப்பினார். நான் கிருஷ்ணகிரி அருகே மலை ஏறிச்சென்று ஒரு பாறை ஓவியங்களை பார்த்திருக்கிறேன். வேறெதுவும் பார்த்ததில்லை....