குறிச்சொற்கள் தீராக்குழந்தை

குறிச்சொல்: தீராக்குழந்தை

கடிதங்கள்

தீராக்குழந்தை கவிதை மிக நன்றாக இருந்தது. எத்தனையோ உயிரினங்களைக் கண்டதுண்டு, சில தன் உருவத்தால் பிரமிக்க வைக்கும், பயப்பட வைக்கும், தன் அழகில் லயிக்கவைக்கும், நம்மை நேசிக்கவைக்கும், ஆனால் இந்தத் தீராக்குழந்தை நம்மை புன்னகைக்க வைக்கும்,...