குறிச்சொற்கள் கிருமி [சிறுகதை] உமையாழ்

குறிச்சொல்: கிருமி [சிறுகதை] உமையாழ்

கிருமி- கடிதங்கள்

கிருமி – உமையாழ் அன்புள்ள ஜெ உமையாழின் கிருமி கதை நேரடியான பிரச்சாரக்கதை போல் இருக்கிறது. அதிலுள்ள ஒருகுரல்தான் அதை கதையாக்குகிறது. முன்பு பூச்சிகளையும் சிற்றுயிர்களையும்கூட கொல்லக்கூடாது என்று சொன்னவர் அவர் என்பது. கிருமி என...

கிருமி [சிறுகதை] உமையாழ்

ஊரடங்குச் சட்டத்தையும் மீறி உங்களது உடல் வைக்கப்பட்டிருப்பதாகச் சொன்ன அந்த வைத்தியசாலையின் வாசலில் எங்களுக்கான கடைசி நம்பிக்கைகளை இறுகப் பிடித்தவர்களாக நின்றிருந்தோம். கண்களில் கருணை உள்ளவர் எவரையாவது எங்கள் மீதுசாட்டு ரஹ்மானே என்கிற...