குறிச்சொற்கள் ஆமென்பது… [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: ஆமென்பது… [சிறுகதை]