ம.தி. பானு கவி, ஒரு காவிய வாழ்க்கை

தன் குடும்பத்தை விட்டு காசி செல்கிறார் ஒருவர். ஒரு குறிப்பிட்ட நாளுக்குள் அவர் திரும்பி வரவில்லை என்றால் துறவியாக கருதப்படுவார். அவர் ஒருநாள் பிந்திவிடுகிறது. ஊரைவிட்டு நீங்கி துறவி ஆகிறார். அவர் மனைவி ஏங்கி உயிரிழக்க மகன் தந்தையை தேடி கிளம்புகிறான். ஒரு மகத்தான நாவலுக்கான கரு. ஆனால் இது ம. தி. பானுகவியின் வாழ்க்கை

ம. தி. பானு கவி 

முந்தைய கட்டுரைகுடவாயில், கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைஇந்து என்னும் பெயர்